Programma
Hea!

Hea!

5
In het programma Hea! bij Omroep Friesland zie je mooie reportages, Goedendag! en tot besluit Zomaar een Moment. Hea is fries voor Hooi!
 • Hea!

  2494 x bekeken | 11-4-2017
  Hea! - Fan 11 april 2017 17:35
  5
  Timmerman Dries Altenburg is mei pensjoen en dat mei ek wol nei 50 jier hurd wurkjen yn ‘e bou. Al dy tiid wurke hy foar itselde bediuw, Bootsma Bouwbedrijf yn Easterwierrum. Want Dries hāldt net f... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  1472 x bekeken | 10-4-2017
  Hea! - Fan 10 april 2017 17:35
  6
  Fan direktoires en kesjetten oant strings, Wietse van Houten hat se allegearre yn syn samling ūnderguod. De Dryltser hāldt lźzings foar frouljusferieningen oer de skiednis fan ūnderklean fan 1850 o... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  1414 x bekeken | 4-4-2017
  Hea! - Fan 4 april 2017 17:35
  5
  Ien op e bemester, ien op de haspels en ien oan de pomp. Heit Egbert en syn soannen Jan Peter en Gertjan Boonstra binne in echt team at se oan it sleepslangen binne. Mei lange slangen wurdt de dong... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  890 x bekeken | 3-4-2017
  Hea! - Fan 3 april 2017 17:35
  5
  De oefenfjilden fan SC Hearrenfean yn Skoatterwāld lizze der kreas by: it wurk fan kliļnten fan WIL. Oprźde, skjinmeitsje, linen lūke, alles pakke se oan. Mar it moat wol sekuer, want trainer Strep... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  892 x bekeken | 30-3-2017
  Hea! - Fan 30 maart 2017 17:35
  5
  In tal keunstners is drok dwaande mei it bouwen fan in keunstnersdoarp yn Ljouwert, tichtby de wenwyk Blitsaerd. Wat ea in soarte fan ōffalbult wie, moat no in bysūnder plak wurde foar kreativeling... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  875 x bekeken | 29-3-2017
  Hea! - Fan 29 maart 2017 17:35
  5
  Neffens Marten Wijma fan Aldegea (Smellingerlān) syn freoneploech moast Marten syn rollator nedich oppimt wurde. Marten hat in spiersykte en kin net sūnder syn rollator. En as er yn e kroech in rū... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  912 x bekeken | 28-3-2017
  Hea! - Fan 28 maart 2017 17:35
  3
  As ik oan de himelpoarte stean, dan kin ik sizze dat ik wat dien ha foar de wrāld , seit Hidde Kroese. Hy ergeret him blau oan de bende dy t troch oare minsken op strjitte achterlitten wurdt. Kroe... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  831 x bekeken | 27-3-2017
  Hea! - Fan 27 maart 2017 17:35
  5
  It reedrydseizoen is dien, mar dat betsjut net dat it stil is yn de Elfstedenhal. Tweintich oanspanningen ferskine foar it Nederlānsk kampioenskip belslydjeien. Trije jier lyn gliden de dielnimmers... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  867 x bekeken | 23-3-2017
  Hea! - Fan 23 maart 2017 17:35
  5
  De fūgelwachters fan Nijeberkeap ha it der mar drok mei: 75 nije nestkastkes moatte ophongen wurde, foardat it briedseisoen wer echt los giet. Begjin dizze moanne waarden tritich fan dy kastkes tro... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  869 x bekeken | 22-3-2017
  Hea! - Fan 22 maart 2017 17:35
  5
  In gesellige drokte yn de grutte studio fan Omrop Fryslān. Fjirtich sjongers en sjongeressen komme nei Ljouwert om it nije Hea!-liet yn te sjongen. Ut folle boarst wurdt it ferske meisongen, want d... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  948 x bekeken | 21-3-2017
  Hea! - Fan 21 maart 2017 17:35
  5
  Michčl Ruigrok is houtbewurker yn Nijebiltsyl. Yn syn atelier steane selsmakke houten tafels, fazen en skalen. Mar hy hat ien echte spesjaliteit: houten urnen. Mei tachtich persoanen fart de soar... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  853 x bekeken | 20-3-2017
  Hea! - Fan 20 maart 2017 17:35
  7
  Dat hūn Luna jongen krije soe, hiene Lindsay en Nadia Solarz earst net iens yn e gaten. In ūngelokje. Doe t de memmehūn de keizersneed net oerlibbe sieten se wol ynienen mei seis pups. En hoe brin... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  833 x bekeken | 16-3-2017
  Hea! - Fan 16 maart 2017 17:35
  5
  Jild fertsjinje yn je eigen winkel as je 17 jier binne. Dat docht Melanie Sijtsma fan Damwāld. Sy hat it syndroom fan Down en as se 18 jier is, dan binne der foar har gjin opliedings mear. Dźrom ha... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  961 x bekeken | 15-3-2017
  Hea! - Fan 15 maart 2017 17:35
  6
  Jelle Douma en Danny Broersma binne dé spesialisten at it giet om stimhokjes delsette. Al sa n 25 jier sette se alle stemhokjes te plak yn gemeente Littenseradiel. Mar wat stemme se sels eins? En ... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  816 x bekeken | 14-3-2017
  Hea! - Fan 14 maart 2017 17:35
  5
  Sūnt de krystdagen binne de leden fan de Friese Modelbaanclub dwaande mei de ferhuzing fan harren kluphūs śt it sintrum fan Ljouwert nei in nije lokaasje op bedriuweterrein De Hemrik. In sekuer put... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  973 x bekeken | 13-3-2017
  Hea! - Fan 13 maart 2017 17:35
  5
  De Jersey-kij fan Bartele en Rianne Holtrop fan Rotstergaast meie it lān wer yn. Yn it libben op de pleats alle jierren wer in moai momint. Mar Bartele en Rianne pakke it grut oan: se knoopje der i... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  833 x bekeken | 9-3-2017
  Hea! - Fan 9 maart 2017 17:35
  5
  Trije stoere froulju śt Winaam dūke sa faak at se kinne it kālde wetter fan de Waadsee by Roptasyl yn. Swimme yn it kālde seewetter is goed foar de bloedsomloop. En it jout Jantsje, Esther en Frouk... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  980 x bekeken | 8-3-2017
  Hea! - Fan 8 maart 2017 17:35
  5
  In skiep fan Jancko Sipma fan Aldebiltsyl wol net omlyk. It bist moat eins yn it lān rinne by de oare skiep mar dat wol se net. Se stiet folle leaver by de kij op stāl en se lit har dan ek net fang... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  924 x bekeken | 7-3-2017
  Hea! - Fan 7 maart 2017 17:35
  5
  Kom net oan har poppen, want dat stean je sa wer būten. Nel Joustra fan Ljouwert hat hūnderten poppen. Se keapet se, poetst se op en docht se moai yn de klean. Se hat it der drok genōch mei, dus de... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  900 x bekeken | 6-3-2017
  Hea! - Fan 6 maart 2017 17:35
  5
  Cees Zijsling fan Drylts hat mar leafst 35 jier by de brānwacht west. No is it tiid om der mei op te hālden. Mar syn kollega s litte him net samar gean. Zijsling krijt in rūnrit troch de stźd yn in... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  885 x bekeken | 2-3-2017
  Hea! - Fan 2 maart 2017 17:35
  5
  De Lanz Bulldog-trekker is de grutte hobby fan Sander Alma en syn soannen André en Klaas-Jan. De trekkerkes śt de foarige iuw rinne op hast alle brānstof en meitsje in prachtich poffend lūd. Alle h... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  783 x bekeken | 1-3-2017
  Hea! - Fan 1 maart 2017 17:35
  5
  Nei 43 jier hāldt Radio Noorderbreedte op mei har deistige śtstjoerings fanśt de studio yn MCL yn Ljouwert. En dźrmei is de āldste sike-omrop fan Nederlān no ferline tyd. Hūnderten frijwilligers s... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  734 x bekeken | 28-2-2017
  Hea! - Fan 28 febrewaris 2017 17:35
  5
  Se witte alles fan elkoar, want se sitte alle dagen mei elkoar op de baggerboat. Yn it Būtenfjild wurdt baggere en Joost Ritskes en Syb Bouius fiere de bagger sa n acht kear deis ōf. Se farre altyd... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  835 x bekeken | 27-2-2017
  Hea! - Fan 27 febrewaris 2017 17:35
  5
  Swimme as in seemearmin is hot! Yn it swimbad fan Wolvegea komme oer twa dagen mar leafst 120 bern nei in clinic fan it saneamde mermaiding . Dźr leare se hoe t je swimme moatte mei sa n moaie stu... Deze uitzending… Bekijk uitzending
 • Hea!

  1021 x bekeken | 23-2-2017
  Hea! - Fan 23 febrewaris 2017 17:35
  5
  Hy moast yn feite oan it oprźden, mar hy hie der gjin enerzjy foar. Boer Frans Zwaagstra fan de Westerein hat help oanbean krigen by it oprźden fan syn pleatske. In geskink śt de himel ... It gie... Deze uitzending… Bekijk uitzending
« 1 2 3 4 . . . 24 »
Over dit programma