Programma
Berneprogramma

Berneprogramma

5
Berneprogramma zijn kinderprogramma's bij omroep Friesland.
 • Berneprogramma

  6 x bekeken | 18-2-2017
  Berneprogramma - Tomketiid fan 18 febrewaris 2017 17:40
  5
  As Tomke en Romke de keamer ynkomme is de grutte bank fuort. Se begripe der neat fan. Soe der stellen wze? Yn 'Fratsen' wol heit it fuotbaljen op televyzje sjen, mar Marike wol 'de broerkes' ... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  7 x bekeken | 17-2-2017
  Berneprogramma - 17-2-2017
  5
  Kening Hert & Harry Hazze: Harry lit in kopje falle, diel 1 De Kening hat in kadootsje krigen. In hiel moai nij kopke. Harry sil der tee ynjitte, mar moat it kopke fan de Kening earst fwaskje... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  18 x bekeken | 16-2-2017
  Berneprogramma - 16-2-2017
  5
  Kening Hert & Harry Hazze: De dokter, diel 2. Harry hie gjin sin om te wurkjen en krekt dien of er siik wie. Mar doe woe de kening mei de dokter prate. Dan ferklaait er him as dokter. De keni... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  10 x bekeken | 15-2-2017
  Berneprogramma - 15-2-2017
  5
  Kening Hert & Harry Hazze: De dokter, diel 1. Harry hat hjoed gjin nocht om it iten te meitsjen. Hy hat der gewoan gjin sin oan! Dan ropt de kening him. Hy moat nei boppe ta, mar krijt dan in... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  20 x bekeken | 14-2-2017
  Berneprogramma - 14-2-2017
  5
  Kening Hert & Harry Hazze: Komt der rein?, diel 2 Harry moat fan de Kening de paraplu ophelje. Hy siket en siket, mar kin him nergens fine. Om tiid te winnen bringt er de Kening fan alles, mar... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  27 x bekeken | 13-2-2017
  Berneprogramma - 13-2-2017
  5
  Kening Hert & Harry Hazze: Komt der rein?, diel 1 Harry skinkt de Kening tee yn. Ynienen klinkt der gerommel. It giet tongerjen. Harry moat de paraplu ophelje fan de Kening, mar wr is dy ek ... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  16 x bekeken | 11-2-2017
  Berneprogramma - Tomketiid fan 11 febrewaris 2017 17:40
  5
  Kornelia hat in moaie ferrassing foar Tomke. Wat soe dat wze? Gau rint Tomke mei nei it hok. Pier en Marike geane nei skoalle. Se dogge in spultsje. Se fleane fan lantearnepeal nei lantearn... Deze uitzending van het Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  9 x bekeken | 10-2-2017
  Berneprogramma - 10-2-2017
  5
  Kening Hert & Harry Hazze: De stikelbargen komme der oan, diel 2 De kening sil hjoed foar de stikelbargen sjonge. Drom moat Harry de Kening syn kroan earst poetse. Dan begjint it te stoarmjen... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  18 x bekeken | 9-2-2017
  Berneprogramma - 9-2-2017
  5
  Kening Hert & Harry Hazze: De stikelbargen komme der oan, diel 1 Hjoed is it in spesjale dei foar de stikelbargen. De kening sil foar harren sjonge! Drom moat Harry de kroan noch efkes poetse... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  10 x bekeken | 8-2-2017
  Berneprogramma - 8-2-2017
  5
  Kening Hert & Harry Hazze: In taart foar kabouter Spillebeen, diel 2 Harry en de Kening hearre in jiel lyts stimke sjongen. Fan wa soe dar wze? Dan komme se der achter dat kabouter Spillebeen... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  9 x bekeken | 7-2-2017
  Berneprogramma - 7-2-2017
  5
  Kening Hert & Harry Hazze: In taart foar kabouter Spillebeen, diel 1 Harry ferfeeld him hjoed in bytsje. Hy hat sin om wat leuks te dwaan, mar de kening hat gjin tiid. Dan heart er in hiel lyt... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  13 x bekeken | 6-2-2017
  Berneprogramma - 6-2-2017
  5
  Kening Hert & Harry Hazze: Harry wurdt in kabouter, diel 2 Harry sil him ferklaaie as kabouter. Mar dan bellet de Kening. Harry is fergetten syn skuon te poetsen. Balend nimt hy se mei nei sy... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  17 x bekeken | 4-2-2017
  Berneprogramma - Tomketiid fan 4 febrewaris 2017 17:40
  5
  Yana Yu is te kuierjen mei har bernewein en bear. Se komt Tomke en Romke tsjin en freget oft dy efkes oppasse wolle. Dat wolle se wol, mar oft dat wol goed komt? Marike sil by Pier ite. Mar s... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  24 x bekeken | 3-2-2017
  Berneprogramma - 3-2-2017
  5
  Kening Hert & Harry Hazze: Harry wurdt in kabouter, diel 1 As Harry klear is mei syn wurk foar de Kening, wol der wat leuks dwaan. Hy giet him ferklaaien! Yn de kast fynt er in puntmtse en da... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  19 x bekeken | 2-2-2017
  Berneprogramma - 2-2-2017
  5
  Kening Hert & Harry Hazze: De kening giet tfanhs, diel 2 De kening giet hjoed tfanhs. Mar dr sjocht er ek wol wer wat tsjinoan! Harry fynt it prachtich, want dan hat er lekker it ryk lekk... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  27 x bekeken | 1-2-2017
  Berneprogramma - 1-2-2017
  5
  Kening Hert & Harry Hazze: De kening giet tfanhs, diel 1 De kening is in bytsje senuwftich, want hy giet tfanhs. Nei kening Skiep. Harry moat syn koffer ynpakke. Mar dat giet allegear w... Deze uitzending van het Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  17 x bekeken | 1-2-2017
  Berneprogramma - 1-2-2017
  5
  De yntelliginte, mar in bytsje nave Kening Hert en syn wat ndogenske lakei Harry Hazze wenje tegearre yn it paleis yn 'e bosk. In libbensecht poppespul. Deze uitzending van het programma Berneprogramma werd Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  19 x bekeken | 31-1-2017
  Berneprogramma - 31-1-2017
  5
  Kening Hert & Harry Hazze: De kening wol in hs, diel 2 As de kening sjocht dat syn sjokolaatsje stellen is, wol hy in oar hs ha. En Harry krijt de opdracht om dat foar him te meitsjen. Dy sk... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  22 x bekeken | 30-1-2017
  Berneprogramma - 30-1-2017
  5
  Kening Hert & Harry Hazze: De kening wol in hs, diel 1 De kening sit te lzen. Neist him op it taffeltsje leit in lekker sjokolaatsje. Mar as de kening in oar boek pakt en werom komt, is it s... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  33 x bekeken | 26-1-2017
  Berneprogramma - 26-1-2017
  5
  Bear Boeloe: De rekken, diel 4. Sipke wit net hoe't hy de rekken betelje moat. Bear Boeloe kin him ek net helpe. Drom giet er mei de rekken nei Wyke ta, om te freegjen oft sy him betelje k... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  20 x bekeken | 24-1-2017
  Berneprogramma - 24-1-2017
  5
  Bear Boeloe: Heksekrd, diel 2. Eltsenien komt by Wikje de Heks om help te freegjen as se siik binne. Sy hat in krdentntsje mei allegear krden dy 't helpe as je klachten ha. Mar dit is foar... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  22 x bekeken | 23-1-2017
  Berneprogramma - 23-1-2017
  5
  Bear Boeloe: In ngemak, diel 1. Sipke is drok oan it wurk om syn skutting te meitsjen. Hy stiet boppe op 'e ljedder. Mar dan ynienen begjint de ljedder te skowen! Sipke falt!!! Dr leit er ... Deze uitzending van het Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  20 x bekeken | 21-1-2017
  Berneprogramma - Tomketiid fan 21 jannewaris 2017 17:40
  5
  Yn dizze 'Tomketiid' tstjoering sit in flevering fan Fratsen (oer buorjonkje Pier en buorfamke Marike) n Tomke (de luchtballon). Boppedat binne bern sels ek aktyf yn it programma; se sizze ... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  22 x bekeken | 20-1-2017
  Berneprogramma - 20-1-2017
  5
  Bear Boeloe: Super-Pykje!, diel 3. As omke Willem oan de oaren fertelt dat rffgels ek nuttich binne krijt er de wyn fan foaren. Pykje sjocht dat de grutten rzje meitsje en giet dan mar fuor... Deze uitzending van Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  21 x bekeken | 19-1-2017
  Berneprogramma - 19-1-2017
  5
  Bear Boeloe: Rffgel...., diel 2. Omke Willem rint nei de bosk ta om efkes nei te tinken. Muoike Doet wol, dat er wat oan dy smoarge rffgels docht. Hy wit net sa goed hoe't er hjir mei oan ... Deze uitzending van Bekijk uitzending
« 1 2 3 4 . . . 33 »