Programma
Berneprogramma

Berneprogramma

5
Berneprogramma zijn kinderprogramma's bij omroep Friesland.
 • Berneprogramma

  780 x bekeken | 11-4-2017
  Berneprogramma - 11-4-2017
  4
  Tomke: It skoalreiske Tomke sil hjoed mei skoalle yn e bus fuort. Dr hat er o sa n sin oan fansels! Mar as se ien kear fuort binne, wurdt Tomke hiel stil. Wat soe der wze? Deze uitzending van het programma... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  640 x bekeken | 10-4-2017
  Berneprogramma - 10-4-2017
  5
  Tomke: Feest yn de bibleteek Tomke, Yana Yu en Kornelia binne nei de iepening fan de nije bibleteek. Se fine it o sa spannend, want der sil in grutte ferrassing komme. Wat soe dat wze? Mar g... Deze uitzending van... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  654 x bekeken | 8-4-2017
  Berneprogramma - Tomketiid fan 8 april 2017 17:40
  5
  Kornelia hat in boatsje kocht. En hjoed sille Yana Yu en Tomke mei har te farren. Mar as se krekt fuort binne, hearre se wat. Soe dat. Mem nimt Marike, Pier en lytse Lys mei nei in grut pikni... Deze uitzending van... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  600 x bekeken | 7-4-2017
  Berneprogramma - 7-4-2017
  5
  Tomke: In frjemde taart Kornelia is hjoed jierdei! En drom sil de bakker in lekkere taart bringe. Kornelia moat har noch dse en freget oft de bern de taart oannimme wolle as de bakker der is... Deze uitzending van... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  623 x bekeken | 6-4-2017
  Berneprogramma - 6-4-2017
  5
  Tomke: Doarpsfeest Romke, Tomke en Yana Yu binne mei Kornelia nei it doarpsfeest. Se sjogge dr allegear ballonnen oan in peal fstbn. Dr wolle se wol in pear fan ha! Mar kin dat sa mar? Deze uitzending van het... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  628 x bekeken | 5-4-2017
  Berneprogramma - 5-4-2017
  5
  De kening sil in ferske meitsje foar it feest yn it bosk. Hy is drok oan it oefenjen en rymjen om dat klear te krijen. Harry is drok mei it meitsjen fan in taart. Mar elke kear skrikt hy fan it law... Deze uitzending... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  617 x bekeken | 4-4-2017
  Berneprogramma - 4-4-2017
  5
  Tomke: In nuver kadootsje Tomke komt wer ths t it sikehs en drom wol Romke in kadootsje foar him meitsje. Mar wat? Hy sjocht ris efkes yn e kuolkast. Soe der dr wat fine? Deze uitzending van het programma... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  598 x bekeken | 3-4-2017
  Berneprogramma - 3-4-2017
  5
  Tomke: De rommelmerk Tomke wit net sa goed wat er op e rommelmerk ferkeapje sil. Hy wol eins alles sels hlde. Dan siket tusken Kornelia har spullen. Soe dat wol meie? Deze uitzending van het programma Berneprogramma... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  632 x bekeken | 1-4-2017
  Berneprogramma - Tomketiid fan 1 april 2017 17:40
  3
  Kornelia, Tomke en Romke sille mei de bus. Nee, net in koekjebus mar in echte autobus. Se sille efkes nei de std. Mar ien kear yn de bus sjogge se in knopke. Sille se der op drukke? Pake fr... Deze uitzending van het... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  594 x bekeken | 31-3-2017
  Berneprogramma - 31-3-2017
  5
  Tomke: It keunstwurk fan Romke. Yn de std sjogge de bern keunstners dy t moaie bylden fan sn meitsje. Dat wolle sy ek! As se thskomme, geane se gau nei de snbak om ek in keunstwurk te mei... Deze uitzending van... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  616 x bekeken | 30-3-2017
  Berneprogramma - 30-3-2017
  5
  Tomke, It stnbyld . Kornelia nimt hjoed de bern mei nei in museum. Dr sjogge se in stnbyld stean. Dat kin ik ek wol tinkt Tomke en hy giet de oaren foar de gek hlden. Mar dat pakt oars ... Deze uitzending van... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  609 x bekeken | 29-3-2017
  Berneprogramma - 29-3-2017
  5
  Tomke, De sjongwedstryd . Yana Yu, Tomke en Romke sille oan in sjongwedstryd meidwaan. Se binne al drok oan it oefenjen. Dan komt de buorman om e hoeke. Hy wol ek meidwaan! Mar oft dat wol... Deze uitzending van het... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  596 x bekeken | 28-3-2017
  Berneprogramma - 28-3-2017
  5
  Tomke, In skilderij fan skulpen . Tomke, Yana Yu en Romke binne oan it skulpen sykjen. Al gau ha se in amer fol. Wat sille se dr no mei dwaan? Dan betinke se in goed plan. Deze uitzending van het programma... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  574 x bekeken | 27-3-2017
  Berneprogramma - 27-3-2017
  5
  Tomke: De speurtocht. De bern ha op skoalle fingerferve en dat wolle se ths ek graach dwaan. Dat mei wol fan Kornelia en se hellet in grutte rle behang. Mar de bern fervje net allinnich op i... Deze uitzending van... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  638 x bekeken | 25-3-2017
  Berneprogramma - Tomketiid fan 25 maart 2017 17:40
  5
  Kornelia sjocht dat it gers meand wurde moat. Se pakt de meanmasine t it hok en sil him starte. Mar dat wol net. Hy docht it net. Dan sjogge Tomke en Romke in trekker yn it ln en betinke in g... Deze uitzending van... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  635 x bekeken | 24-3-2017
  Berneprogramma - 24-3-2017
  5
  Tomke: Op e kop. Kornelia en Romke meie jn by Tomke op skoalle sjen. De bern ha drom allegear in moaie tekening makke, en juf hinget se op. Mar as se in skoftsje letter wer yn e klasse k... Deze uitzending van het... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  579 x bekeken | 23-3-2017
  Berneprogramma - 23-3-2017
  5
  Tomke: In stnbyld fan Tomke. Kornelia nimt Yana Yu en Tomke mei nei it museum. Se sjogge dr in man mei in swurd yn e hn. Earst skrikke se, mar as Kornelia fertelt dat it in stnbyld fan ... Deze uitzending van het... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  641 x bekeken | 22-3-2017
  Berneprogramma - 22-3-2017
  5
  Tomke: Skommelje. Kornelia nimt de bern mei nei de boarterstn. Dr is in nije skommel makke. Mar as se dr komme, sitte der al twa grutte jongens op dy nije skommel. En Tomke en Yana Yu duor... Deze uitzending van... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  646 x bekeken | 21-3-2017
  Berneprogramma - 21-3-2017
  5
  Tomke: Feest yn e strjitte. It is feest yn e strjitte fan Tomke, Romke en Kornelia. Der is ek in barbecue. Se geane der allegear hinne en it wurdt hiel gesellich. Mar Romke mei der net hinn... Deze uitzending van... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  614 x bekeken | 20-3-2017
  Berneprogramma - 20-3-2017
  5
  Tomke: Yn de glsbak. Tomke helpt Kornelia om gls yn de glsbak te goaien. Kornelia hat yn de iene hn de autokaaien en mei de oare hn jout er Tomke de flessen oan. As Tomke syn nocht hat, ... Deze uitzending van... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  688 x bekeken | 18-3-2017
  Berneprogramma - Tomketiid fan 18 maart 2017 17:40
  5
  As Tomke, Romke en Kornelia sitte te iten rydt der ynienen in frjemde auto troch de strjitte. In sike-auto. Wr soe dy hinne gean? Pier wol sa graach piknikke hjoed. Mem fynt it bst mar hat ... Deze uitzending van... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  692 x bekeken | 17-3-2017
  Berneprogramma - 17-3-2017
  5
  Tomke: Besite t Afrika. Glory komt hielendal t Afrika op besite by Kornelia. Sy is in freondinne fan har. Lokkich hat se allegear kadootsjes meinaam foar Tomke en Romke. Boppedat kin se hie... Deze uitzending van... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  594 x bekeken | 16-3-2017
  Berneprogramma - 16-3-2017
  5
  Tomke: Tomke en de bakker. As Tomke by de bakker komt moat hy hiel nedich pisje. Kornelia seit dat it dr net kin, mar de bakkerfrou seit dat er dr wol efkes nei it hske mei. As der wer fan... Deze uitzending van... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  740 x bekeken | 15-3-2017
  Berneprogramma - 15-3-2017
  6
  Tomke: Tomke wol syn eigen juf. As Tomke hjoed nei it pjutteboartersplak ta giet, stiet der in oare juf by de doar. Mar Tomke wol net in oare juf. Hy wol syn eigen juf Klaske! Dan rint er lil... Deze uitzending van... Bekijk uitzending
 • Berneprogramma

  632 x bekeken | 11-3-2017
  Berneprogramma - Tomketiid fan 11 maart 2017 17:40
  5
  Kornelia hat Tomke en Romke meinommen nei de bernebuorkerij. Se jouwe de bisten in stikje ble. As se by de ponnys komme, freget ien oft se der efkes opsitte wolle. Soe dat meie? Yn Fratsen m... Deze uitzending van... Bekijk uitzending
« 1 2 3 4 . . . 35 »
Over dit programma